Όροι Χρήσης

Το παρόν website  www.monamour.gr"Web Site" σας παρέχεται από την Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. , Βασ.Κωνσταντίνου 1 Πτολεμαΐδα 50200 , "Ζαχαροπλαστεία Mon amour".

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβασηκαι χρήση του παρόντος Web Site από εσάς. Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν ειδικοίόροι και προϋποθέσεις αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ήπληροφορίες που περιέχονται ή είναι διαθέσιμες μέσω του παρόντος Web Site (το"Περιεχόμενο") και αναφορικά με ειδικό περιεχόμενο, δεδομένα, υλικά ήπληροφορίες που ενδεχομένως «κατεβάσετε», υποβάλετε και/ ή δημοσιεύσετε στο WebSite (“Περιεχόμενο Χρήστη”) ή συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος WebSite. Οι εν λόγω ειδικοί όροι ενδέχεται να ισχύουν επιπροσθέτως των παρόντωνΌρων Χρήσης ή όπου ορίζεται και μόνο στο βαθμό που ορίζεται ρητώς, ναυπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης.

'Ολα τα σήματα καθώς και το όνομα τουζαχαροπλαστείου Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. «Mon Amour»  είναι κατοχυρωμένα (Trademark) στο υπουργείοεμπορίου και απαγορεύετε από τον νόμο η οποιαδήποτε αντιγραφή τους.  Αρμόδια δικαστήρια για οποιοδήποτε νομικόπρόβλημα, είναι τα δικαστήρια του Νομού Κοζάνης και υπεύθυνος του νομικού τμήματος της εταιρείας είναι ο Κ. ΓεωργίουΕυάγγελος.

Τα γραφικά και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν στην εταιρεία  Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε Mon Amour και στιςσυνεργαζόμενες εταιρείες. Το υλικό ανήκει στην Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. Mon Amourκαι στις συνεργαζόμενες εταιρείες και δεν μπορεί να αλλαχθεί, να μεταπωληθεί ήνα διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.


Αποδοχή Όρων Χρήσης

Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώνταςτο παρόν Web Site, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους Όρους Χρήσης καιαπό όλους τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν ήοποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν WebSite. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους, ΔΕΝ πρέπει να έχετεπρόσβαση ή να κάνετε χρήση του παρόντος Web Site.


Τροποποίηση Όρων

Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται σεενδεχόμενη τροποποίηση από τη Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. οποτεδήποτε. Οιτροποποιημένοι Όροι Χρήσης ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Συνεχίζοντας ναέχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε το Web Site μετά την ανακοίνωση, θεωρείταιότι έχετε αποδεχτεί τις εν λόγω τροποποιήσεις. Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. επιφυλάσσεταιτου δικαιώματος να διακόψει ή να κάνει αλλαγές ή ενημερώσεις σε σχέση με το WebSite ή το Περιεχόμενο του Web Site οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση. Η Αφοι Μ.Μουρατίδη Ο.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει, να αρνηθεί ή ναδιακόψει την πρόσβαση οποιουδήποτε ατόμου στο Web Site ή σε οποιοδήποτε μέροςτου με άμεση ισχύ και χωρίς ειδοποίηση οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγοκατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.


Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Οι προσωπικές πληροφορίες πουπαρέχονται ή συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με το παρόν Web Site χρησιμοποιούνταιμόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. καιοι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου όπωςδημοσιεύεται στο παρόν Web Site.

Α.Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδεςτου www.monamour.gr και προκειμένου ναπαραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίαςμαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σαςζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονικήδιεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετεοπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.monamour.gr, προορίζονται αποκλειστικάκαι μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δενεπιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οιδιατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Β. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.monamour.gr λειτουργεί σύμφωνα με τηνισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα γιαόσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.monamour.gr τα οποία διαγράφονται μετάτην με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομέναπου δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.monamour.grχρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις,με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Γ. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείουδύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλεςδιοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φοράισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια τηςνομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης καιαντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997


Αποποιήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟWEB SITE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ». Η Αφοι Μ. ΜουρατίδηΟ.Ε. ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Η’ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Η’ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ WEB SITE, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΗ’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ούτε η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. , ούτε οι συγγενείςεταιρίες, συνεργάτες, πάροχοι άδειας και προμηθευτές της εγγυώνται ή κάνουνοποιαδήποτε δήλωση ότι (i) το Web Site θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, (ii)το Web Site θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, εγκαίρως, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλμα ή(iii) ότι τα αποτελέσματα που αποκτώνται από τη χρήση του Web Site(περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών και υλικών στο παρόν Web Site) θαείναι ορθά, πλήρη, ακριβή, αξιόπιστα ή θα πληρούν κατά οποιονδήποτε άλλο τρόποτις απαιτήσεις σας.

Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  και οι συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, πάροχοιάδειας και προμηθευτές της δεν φέρουν καμία ευθύνη αναφορικά με διακοπές ήπαραλείψεις στις υπηρεσίες Διαδικτύου, δικτύου ή φιλοξενίας και δεν εγγυώνταιότι το Web Site ή οι υπηρεσίες που το καθιστούν διαθέσιμο ή οι ηλεκτρικέςεπικοινωνίες που αποστέλλονται από τη Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. δεν περιέχουν ιούςή άλλα επιζήμια στοιχεία για τον χρήστη. 


Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η Αφοι Μ.Μουρατίδη Ο.Ε. Η' ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΣΥΓΓΕΝΗΣΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Η' ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΕΙΔΙΚΗΗ’ ΕΥΛΟΓΗ Η' ΑΛΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Η' ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΧΡΗΣΗ Η' ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Η' ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ WEB SITE, ΤΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η' ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΑΙΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΗ' ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.

 Εάν ζείτε σε χώρα όπου δενεπιτρέπεται οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω αποκλεισμούς ή περιορισμούς ευθύνης ήοποιαδήποτε από τις αποποιήσεις εγγυήσεων, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοίδεν θα ισχύουν για εσάς παρά μόνο στο βαθμό που είναι επιτρεπτοί. Σε αυτή τηνπερίπτωση, οι εν λόγω αποκλεισμοί ή περιορισμοί θα περιορίζονται και θαυφίστανται στο μεγαλύτερο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.

Η Αφοί Μ Μουρατίδη Ο.Ε. επιφυλάσσεταιως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τοηλεκτρονικό κατάστημα www.monamour.gr  ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τηδιαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικώνκαταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικόκατάστημα της  Αφοί Μ Μουρατίδη Ο.Ε.  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικήςή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ήαποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικάσυνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματικήικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία πουέχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σεαδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/καιαπό τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/καιπληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Περιεχόμενο/Λογισμικό Τρίτων

Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. δεν ευθύνεταικατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε site που ανήκει σε τρίτο καιπου ενδέχεται να συνδέεται με το Web Site μέσω υπερσυνδέσμου, είτε αυτός ουπερσύνδεσμος παρέχεται από το Web Site είτε από τρίτο σύμφωνα με τους ΌρουςΧρήσης. Κάθε σύνδεσμος από το Web Site μας σε άλλο site δεν συνεπάγεταιυποστήριξη του άλλου site και δεν παρέχεται καμία κρίση ή εγγύηση αναφορικά μετην ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου οποιουδήποτε siteμε το οποίο ενδεχομένως συνδέεται το Web Site και, κατά συνέπεια, δεναναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσασύμβαση παραχώρησης χρήσης, το λογισμικό διατίθεται αποκλειστικά για χρήση απότους τελικούς χρήστες και οποιαδήποτε περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή ήαναδιανομή του λογισμικού απαγορεύεται ρητώς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ,ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Η’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ,ΡΗΤΕΣ Η’ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η’ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.


Ασφάλεια

Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος τηςασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σαςσυναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες καιπροηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλεςοι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τιςσυναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικούκαταστήματος της Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  επιτυγχάνεταιμε τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται γιατην αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και οΠροσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τουςκαταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σαςστοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλετετον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνοςπου έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών καιείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψηςτου από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει ναπροβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της Αφοι Μ.Μουρατίδη Ο.Ε.  δεν ευθύνεται για τηνχρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, γιαλόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα καινα αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ.ημερομηνία γέννησης).

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουντις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce(ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/μέλος στο www.monamour.gr  είναι εμπιστευτικές και η  Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ναγίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουνπρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναιαναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.

Η Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  δεναποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχειέγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ήαπόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που η  Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη τωνσυστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτεστοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση πουμπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπεικαι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίαςως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψήτους σε τρίτα πρόσωπα.

Ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπουλικό θα λαμβάνετε μόνον εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκειατης εγγραφής σας ως μέλους.


Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Αφοι Μ. Μουρατίδη Ο.Ε.  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ήδημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μαςεμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με τηνεγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση τωνσυναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Συνέχεια...